Puntos de contacto euskera – castellano

Dios Lenguaje Jesús Señor Historia
HaunDi hotz Lehengo age age zu zinen Zen hori Hitz hori
Jaun Dios Len gua je Je sú s Se ñ or Hist ori a

Biblia Salva Israel David Idea Teoría
Bi ibilia Zabal Izar ela Da bidea Bidea Ate hori
Bib lia Salva Isra el David Idea Teoría

Energía Gracia La angustia Avisar
Lehen argia Arguia Lan(a) guztia Hau izar zamalan
Ate(a)ren argia Garbia Lan guztia Havizar masa lan
Eterna Gracia La angustia Avisar

María siempre Virgen hombre
Barria hasi eman berria lehen hume berria
Bizi eman hume ber(ria)

Teoría eterna de la energía salvadora de la vida de Dios
Ate hori atearen dela lehen argia zabal ator dela bide haundi hotz

Investigar la historia de una lengua
In best argui hitz hori da lehengoa
Lo mejor para investigar la historia de la palabra de una lengua es investigar la primera luz,
la primera lengua, la lengua más antigua; investigar la luz de la historia del pasado.

Teoría de la historia del lenguaje de la energía
Ate horia dela hitz horia dela lehengoa dela lehen argia

La teoría de la idea de la energía de la vida
Ela ate horia dela bidea dela lehen argia dela bide
Una teoría es una idea, una puerta, un camino, una luz de vida

Energía virgen, energía renovable, energía origen
Lehen argia virgen, lehen argiarena ba belehen, lehen argia hori gen
La primera luz vuelve renovada y virgen cuando la primera luz vuelve a pasar por el primero.
(3 palabras bíblicas: ABEL, BELEN y BABEL- BA BE LEHEN)

La energía de la alegría es la historia de la victoria del hombre
Lehen argia dela argia ela da hitz hori dela bizi hori dela hume berria

La energía de Dios reina en la alegría del Dios de Israel
Lehen argia haundi hotz herrian argi ela da Jaundi hotz izar ela da

El lenguaje de la energía es la luz de la alegría salvadora
Lehengo age dela lehen argia luzea dela ela argia zabal ator

La gracia de Dios es luz de vida, energía origen
Arguia da haundi hotz luze da bide, lehen hori egin
David(e)
El Dios de Israel es rey de vida y reinado de Dios
Haundi hotz izar ela da, herria da bide, herrian haundi hotz.
Jaun bihotz, Israel Is real David(e), tierran Jaun Dios.

Grandiosa teoría general de la naturaleza de Dios.
Argui haundi hotza ate hori lehen ela da lana hura ela (i)za(r)

Energía de la dimensión original
Lehen argia dela mendi zion hori egin ela

Teoría de la dimensión de la lengua
Ate hori dela mendi zion dela lehengoa

Dios siempre eterno
Haundi hotz hasi eman berriaren atea

Teoría eterna
Atearen ate horia

La historia de la palabra, la historia de la victoria del hombre
Hitz hori dela zabal barria, hitz hori dela hitz hori dela hume berria

Reina la alegría de Dios
Herrian argia ela da dela Haundi hotz

La distancia al Dios de la vida
Aditz antzia Haundi hotz dela bide

Distancia a la idea de la historia de leyenda
Aditz antzia ela bidea dela hitz hori lehen da

La leyenda legendaria de la lengua, historia y arte
Lehengoa, hitz hori , arte

LenguaJE SU Sara, lengua priMARIA
Lehengo age zu zara, lehengoa Barria

Juez de la historia justa
Heuz dela hitz hori hutsa
JEZU Zara
Zinen
JESUS

Espíritu-resucitar
Izpi itur zeru
(B)erri piztu zeru

María y San José
Barria izango zen

JESUCRISTO
Eguzki historia
Eguzki hitz hori

Espíritu de Jesucristo                          gracia de Dios
Izpi itur da Eguzki hitz hori arguia da haundi hotz
Berri piztu                                arguia da haundi hotz

El Señor de la historia
Zen hori dela hitz hori
LenguaJE SU SEN
Izen hori(en el nombre del Señor Jesús)

Dios es vida                 Dios de Israel
Haundi hotz bide       Haundi hotz Izar ela da
Jaun Dios bide              Jaun Dios Izar el(a)

Dios nos salva             reinado de Dios
Haundi hotz zabal       herrian du haundi hotz

El Dios de David y de Israel
Haundi hotz Da bide Izar ela da

Historia de Dios       lengua Jesús
Hitz hori HaunDi Hotz       lehengoage zu zinen
lehengoage zu zara
lengua heuscara

(todas las lenguas y todas las naciones reconocerán a Jesús como el Señor)
(al lehengoaje heuskara como el Zen hori dela hitz hori)
(Jesús                           Señor de la historia)

Guiar para salvar vidas
Argui        zabal bidea

       Dios es alegría                             la gracia de Dios
Haundi hotz ela arguia(argui ela da)        arguia Haundi hotz

La historia se repite(repetir)
Hitz hori           bide    beti

Siemprepetir
(ha)si em(an) ber(ri) beti bidea

Lehengoa

read more